Personas datu apstrādes paziņojums klientiem un citām saistītām personām

 

SIA „Oneway Logistics”, reģistrācijas numurs: 40203106013, juridiskā adrese: Bruknas iela 12 – 23, Rīga, Latvija, LV-1058. 

Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 27 01 01 01 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi:

[email protected]

 

1. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar

mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. punktā) norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu

personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: [email protected]

 

2. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, izložu un

loteriju dalībnieku, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt

mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši

šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev

tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām

un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos,

sadarbības līgumos, loterijas noteikumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt

sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku

personu personas datu apstrādi.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un

rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

 

3. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes

juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā (t.sk. sadarbības līgumā) noteikto saistību

izpildei un nodrošināšanai.

2. Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu

aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu

un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī

nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu.

3. Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši

personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas

kods, adrese (objekta adrese, pasta adrese, rēķina piegādes adrese), bankas konta numurs; telefona

numurs, adrese (pasta adrese, rēķina piegādes adrese), e-pasta adrese.

4. Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

• līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās

daļas b punkts);

• Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);

• Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts),

piemēram, Jūs kā klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas

ar Jums nodrošināšana.

b) Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos

aktos noteikto prasību izpilde

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan regulējošo normatīvo aktu prasības, gan arī

grāmatvedības likuma prasības, arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, adrese, objekta adrese, deklarēto

iedzīvotāju skaits adresē, e-pasta adrese, telefona numurs,

1. Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts).

c) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nodrošināt Jūsu dalību mūsu

organizētās loterijās un/vai izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem

pasākumiem.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Klienta un/vai

sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

– datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);

– līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta

pirmās daļas b punkts);

– Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f

punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.

e) Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un

pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas

datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinot pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

o Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

 

4. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību

aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga

tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

o mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu

izpildei;

– personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā

apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes,

– valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās

iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;

– trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats,

piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai

maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju

reģistrs, parādnieku u.c. reģistri).

 

5. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs

izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un

nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies

personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo

datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un

drošas apstrādes prasības.

Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

– ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;

– IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;

– citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu;

Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā

dokumentā.

 

6. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas

datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības,

līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās

intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai

iznīcināsim.

 

7. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas

kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt

mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas

datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu

datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos

gadījumos un kārtībā.

Uzņēmums ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu

pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos

(parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai

sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to

atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs

attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu

personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz

līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai

datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām

interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai

dalībai izlozēs).

 

8. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

– savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;

– ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;

– no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;

– no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;

– no Jums, veicot autorizāciju tīmekļa vietnē www.oneway.lv

– tīmekļa vietnē www.oneway.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies);

– atsevišķos gadījumos no trešo personu datu bāzēm, piemēram, vērtējot Jūsu kredītspēju, varam

iegūt datus no trešām personām šī nolūka sasniegšanai;

– attiecīgos gadījumos, no videonovērošanas ierakstiem;

 

9. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ

Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)